Счетоводни услуги


 • Чрез сключване на договор за счетоводно обслужване Вие ще намалите своите разходи, ще спестите много от ценното си време и ще насочите енергия си към управлението на Вашата фирма. Ние ще Ви осигурим актуална информация и цялостен поглед върху икономическата страна на Вашия бизнес. Доверете се на нашия професионализъм и иновативен подход.
 • Пълно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване

Оперативно счетоводство

 •  Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност;
 •  Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ДДС и данни на магнитен/оптичен носител или чрез интернет;
 •  Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
 •  Изготвяне на трудови договори, ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски и други;
 •  Представяне на информация за осигурени лица в Персоналния регистър на НОИ;
 •  Регистрация на трудови договори и попълване на осигурителни и трудови книжки;
 •  Контрол и мониторинг на паричните потоци;
 •  Контрол и мониторинг на финансовите и банкови транзакции;
 •  Амортизационен план;
 •  Поддръжка на регистъра на активите;

Годишно приключване

 •  Изготвяне и представяне на Годишни Финансови Отчети;
 •  Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО;
 •  Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;
 •  Проверка и заверяване на Годишни Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител;

Данъчна защита

 •  Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишния счетоводен отчет и друга информация в Данъчната администрация;
 •  Провеждане на необходимите проверки с органи на Данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни;
 •  Представителство и защита на фирмата пред Данъчната Служба и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси;

Личен състав и ТРЗ

 •  Изготвяне и администриране на трудов регистър с трудови досиета на всички служители;
 •  Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа;
 •  Деклариране пред НАП;
 •  Изготвяне на месечна ведомост за заплати и фишове;
 •  Мониторинг на целия процес по администрация на заплатите;
 •  Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки;
 •  Администриране на отпуски и болнични листи;
 •  Представителство при проверки от Инспекцията по труда;
 •  Изготвяне на документи за пенсиониране;

Други услуги

 •  ДДС Регистрации;
 •  Представителство и защита пред органи на Данъчната администрация, НОИ и НЗОК;
 •  Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки във формат на Еxcel с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 •  Текущи консултации относно измененията на законовата и нормативна база;
 •  Данъчна защита;
 •  Междинни Финансови отчети;
 •  Вътрешен одит;
 •  Регистрации на фирми;
 •  Организация на счетоводния отдел в дружеството на клиента;

УЕБ поща
@
*

Забележка: В поле Потребител въведете имейл.